Magistritöö seminar I | Teema

Heihopsti!

Olen paika saanud oma magistritööga seonduva, mis on järgmine:

Teema: Õpilase vaimseid baasvajadusi toetava digitaalse õppemängu kontseptuaalne disain üldhariduskooli ajalootundide mängustamiseks.

Juhendaja: Martin Sillaots (PhD)

Probleem: Üldhariduskooli ajalootundides ei toetata piisavalt õpilase vaimseid baasvajadusi mänguliste tegevustega.

Eesmärk: Koostada üldhariduskoolide ajalootundide mängustamiseks digitaalse õppemängu kontseptuaalne disain, mis toetab õpilase vaimseid baasvajadusi.

Uurimisküsimused:

 • Millised on õpilase vaimsed baasvajadused?
 • Kuidas digitaalses õppemängus tasakaalustada õpisisu ja mängulisus?
 • Milline võiks olla digitaalse õppemängu kontseptuaalne disain üldhariduskoolide ajalootundide mängustamiseks?
 • Kuivõrd selline digitaalne õppemäng toetab õpilase õpimotivatsiooni suurenemist ning õppetulemuste saavutamist ajalootundides?

 

Link magistritöö seminari ainele: https://magtooseminar.wordpress.com/2018/03/03/teise-seminari-materjalid/

Advertisements

Digitaalne Õppevara | Kodutöö 1

Heihopsti!

Tänaseks teemaks siis digiõppevara ning selle repositooriumid.

Minu senine kokkupuude digiõppevaraga on üpris lai. Kuna töötan õpetajana, siis loon ise pidevalt digitaalset õppevara, kasutan erinevaid õpikeskkondi ja digiõppevara reopsitooriume. Tõsi küll, viimast kasutan kahjuks rohkem materjalide otsimiseks ning soetamiseks, mitte sinna panustamiseks. Oma loodud õppevarast kasutan kõige enam teste ning ülesandeid, mis on loodud mõnes õpikeskkonnas – näiteks Moodles, Learningapps’is, Socratives jne.  Veebist leitud õppematerjalid olen seni pannud kas Moodlesse üles või siis kogunud lihtsalt oma arvutisse vastavatesse kaustadesse. Häid materjale jagan oma arvutist väljapoole kahjuks väga harva – tavaliselt siis kui kellelgi jääb materjal silma või olen ise materjalist nii õhinas, et pean seda jagama. Sellisel juhul toimub jagamine tavaliselt kas otse meilitsi või Google Drive kasutades.

Suurimaks probleemiks, mis takistab õpetajaid oma materjale jagamast on minu arvates asjaolu, et meil on omal tööd palju. Kui päeva lõpuks on kõik tunnid ning materjalid ette valmistatud, tööd parandatud ja muud toimetused tehtud, siis on juba ammu aeg koju minna, sest kell on 18 läbi. Siis ei jõua õpetajad enam sellele mõelda, et mõni oma materjal ka kuhugi üles riputada. Teiseks, kui õpetajal isegi tekib soov oma materjale jagada, siis ei ole paljude õpetajate seas levinud ükski mugav viis seda teha. Tavaõpetaja peaks hakkama mõtlema ja otsima abi, kuhu ning kuidas saaks jagada.

Üks viis, kuidas saaks õpetajaid motiveerida oma tööd jagama, oleks mingi boonussüsteemi loomine (miks mitte üleriigilise), kus õpetajal tekiks mingid hüved juhul kui on üles laetud x arv kvaliteetse sisuga õppematerjale. Teine viis, mis aitaks kaasa, oleks ühe kindla digiõppevara repositooriumi laialdane reklaamimine ning juhendite laiali saatmine. Lisaks võiks koolides haridustehnoloogid õpetajatele teha minikursused, kus mängitakse läbi konto loomine ning materjalide üles laadimine.

Kui nüüd tänase ülesande juurde minna, siis valisin vaadeldavaks digiõppematerjalide repositooriumiks vanapoisi – Miksikese. Miksike on olnud pildil juba väga ammusest ajast (mina olin algklassis kui käisime Miksikeses pranglimas), lisaks olen sellega viimasel ajal ka veidikene kokku puutunud.

Võrdlen lühidalt Miksikest eKoolikotiga põhikooli inglise keele materjalide vaatenurgast.

Mõlemad võimaldavad laadida üles oma loodud materjale – faili piirang on sama (10 Mb) ning samuti saab mõlemas keskkonnas luua kogumikke. Mis puutub juba olemasolevatesse materjalidesse, siis eKoolikotis on neid kordades rohkem. Miksikesest leidsin vaid käputäie töölehti ning töökavasid, mida üksikud inglise keele õpetajad postitanud on, kuid eKoolikotis näen mugavalt, et põhikooli inglise keel sisaldab 994 õpiobjekti. Tõsi küll, paljud neist on lingid, mis viitavad mõnele õpikule või keskkonnale.

eKoolikott näeb esteetiliselt kenam välja ning tavaõpetaja jaoks on sinna ilmselt lihtsama ja arusaadavama disaini tõttu materjale lihtsam üles laadida. Miksikeses tuleb õiget kohta natukene otsida. eKoolikotti pääseb kooli eKooli või Stuudiumi kontoga või ID kaardiga. Seega on teada, kes materjale postitab ning metaandmed saavad täpsed. Miksikeses saab aga igaüks luua endale konto. Ma nüüd pole 100% kindel kas ka igaüks saab materjale lisada, kuna mul endal on seal kooli poolt kinnitatud õpetaja konto. Kuid selge on see, et Miksikese meta ei ole kindlasti nii usaldusväärne ja täpne.

Miksikese kaitseks – ega keskkond ei olegi loodud ainult selle eesmärgiga, et sinna materjale üleslaadida. See on Miksikesest vaid üks väike osa. Seal toimub tihti väga mitmeid viktoriine ning võistlusi (näiteks pranglimine, nagu enne mainitud sai). Lisaks jooksevad esilehele hariduslikud uudised.

Magistritöö seminar I | Allikad

Heihopsti!

Nüüd on see aeg kätte jõudnud, kus tuleb magistritööga algust teha ning leida selleks 3 sarnast juba kaitstud magistritööd ning 10 teaduslikku allikat.

Võtsin potentsiaalse juhendajaga ühendust ning sain õnneks positiivse vastuse, seega juhendaja otsingud lõppesid kohe positiivsel noodil. Kuna valisin digitaalse õpimängude loomise mooduli, siis läheb minu magistritöögi sinna kapsaaeda. Plaan on luua õpimängu kontseptuaalne disain, mida saaks kasutada üldhariduskooli ajaloo tundide mängustamiseks.

Sarnased magistritööd:

Esimene töö, mille leidsin oli Gätlin Juhkeni magistritöö “Projektipõhine õpe: lineaarvõrrandite õpimängu kontseptuaalne kavandamine Eidapere Kooli 7. klassi näitel”.

Kuna antud töös on samuti loodud kontseptuaalne disain, siis sobib see minu tööga üpris hästi kokku. Autor on oma töö teoreetilises osas väga hästi avanud õpimängude üldist tausta ning toonud ka omalt poolt välja mitmed varasemad uuringud, mida saan minagi oma töös kasutada.

Uuringu strateegia läheb minu tööst mõnevõrra lahku, kuna Gätlin oli oma töös keskendunud projektipõhisele õppele – st mängu kontseptuaalse disaini lõid õpilased rühmatööna. Mina plaanin seda teha ise.

Teise tööna leidsin Kärt Kase magistritöö “Digitaalse narratiivi kasutamise võimalused lasteaias”.

Kuna minu töö on suunatud ajaloo tundides kasutamiseks, siis mäletame ju kooliajast, et ajalugu oli huvitav tund, kus õpetaja rääkis lugusid. Lood vanadest aegadest olid need, mis mind ajalugu edasi õppima ajendasid. Minu eesmärk on oma õpimängus samuti keskenduda digitaalsele narratiivile, seega on Kärdi töö heaks lähtekohaks ning allikate materjaliks.

Kolmandaks leidsin oma isikliku tuttava – Virgo Õitspuu töö “Mänguelementidega e-õppe rakendamine õpetajate täiendkoolitusel”.

Minu jaoks kasulikuks osaks Virgo töös osutus mängustatud õppe raamistiku peatükk. Kuna minu eesmärgiks on õppe mängustamine, siis tuleks enne tööga alustamist enda jaoks selgeks teha, mis õppe mängustamise juures oluline on. Muidugi on ka Virgo töös palju viiteid allikatele, mida tasuks mulgi uurida.

Lisaks oli Virgo oma töös teinud sihtrühma ning nende vajaduste analüüse, mis tuleb ilmselt mulgi teha. Loetud töös sain hea ettekujutuse, mis protseduuridega andmeid koguda ning millise nurga alt neile läheneda.

 

10 artiklit

Alustan oma töö teoreetilist tausta õpimängude olemusest. Lisaks tuleks sinna juurde uuringud, millised on õpimängude mõjud õpitulemustele ehk üleüldiselt avada mängustamise tausta. Seejärel tuleks keskenduda juba õpimängude disainile. Kuna õpimängu loon ajaloo tundidesse, siis on narratiivi koht mängus tähtsalt kohal. Seetõttu tuleks avada narratiivi, täpsemalt digitaalse narratiivi tausta.

Mängude teoreetilise tausta avamiseks osutud väga heaks autoriks Marc Prensky. Jõudsin temani just läbi Gätlin Juhkeni magistritöö ning võtan Prensky teose kasutusele. Selleks raamatuks on Fun, play and games: What makes games engaging. Prensky on väga põhjalikult avanud just õpimängude tausta ning seda, miks mängud ja mängmine mõjub õppevahendida motiveerivalt. Lisaks olen veel lugemas Mary Jo Dondlingeri ülevaadet ning Juan Burguillo artiklit, mis samuti keskenduvad motivatsiooni ning õpimängude seosele. Samal teemal on kirjutanud ka Martin Sillaots ning Ingrid Maadvere. Nemad on lisaks veel välja toonud suure puudusena seda, et ei ole inimesi, kes oskas head õpimängu luua, kuna pedagoogid ei ole pädevad disainerid ning disaineritel puudub pedagoogiline arusaam. Oleks vaja kuldset keskteed või teha koostööd.

Lisaks oleks vajalik avada digitaalsete mängude tausta üleüldiselt, kus tuli appi Begona Gros. Tema on oma artiklis “Digital Games in Education: The Desing of Game-Based Learning Environments” välja toonud muuseas digitaalsete mängude žanrite liigituse. Sellest lähtuvalt saan mina oma töös otsustada, kuhu minu mäng liigitub, et selle žanri tausta süvitsi avada.

Narratiivi kohta oli huvitav lugemine Liisa Karlssoni artikkel. Tutvusin väga huvitava meetodiga – Storycrafting. Selle põhimõtteks on lapse loo üleskirjutamine täpselt nii nagu ta seda räägib. Seejärel loetakse jutt lapsele ette ning ta saab seda igal ajal muuta või parandada. See kinnitab lapsele, et teda on mõistetud täpselt nii nagu ta seda soovib. Antud meetod pole minu tööks küll väga oluline, kuid selline asi jäi kahe kõrva vahele. Vaatamata sellele, saan artiklit kasutada, et narratiivist rääkida.

Kui nüüd digitaalsele narratiivile keskenduda, siis on heaks lugemiseks Alaa Sadiku artikkel. Tema tõi välja selle, et õppekavadesse integreeritakse järjest enam tehnoloogia kasutust, kuid see ei tähenda iseenesest õppetulemuste paranemist. Tehnoloogia kasutamine on efektiivne vaid juhul kui õpetajatel on olemas vajalik pädevus tehnoloogiat tähenduslikult õppetöösse lõimida. Artikkel räägib kuidas aidati ühel Egiptuse õpetajal õpilastega läbi viia digitaalsete lugude rääkimist kasutades MS Photo Story’t.  Toetudes sellele, saan kasutada oma töös artikli tulemusi ning mõjusid.

Ilmselt kõige suuremaks väljakutseks minu magistritöö puhul on sellise mängu disainimine, mis toetab õpitulemuste saavutamist, kuid samas ei oleks õpilaste jaoks igav. Teame, et III kooliastmes on kõigile pea võimatu meele järele olla, seega tuleb tutvuda, kuidas disainida midagi sellist, mis võiks sobida võimalukult suurele huvigrupile. Toetavateks materjalideks siinkohal on OsundeBacon & MacKinnoni artikkel ning Dubey, Agarwal, Pathak, Efros & Griffiths artikkel.

 

Kasutatud allikad

Burguillo, J. C. 2010. Using game theory and competition-based learning to
stimulate student motivation and performance. Computers & Education

Dondlinger, M. J. 2007. Educational video game design: A review of the literature.
Journal of applied educational technology.

Dubey, R., Agarwal, P., Pathak, D., Efros, A., Griffiths, T. L. 2018. Investigating Human Priors for Playing Video Games.

Gros, B. 2007. Digital Games in Education: The Design of Games-Based Learning
Environments. Journal of Research on Technology in Education.

Juhken, G. 2017. Projektipõhine õpe: lineaarvõrrandite õpimängu kontseptuaalne kavandamine Eidapere Kooli 7. klassi näitelMagistritöö. Tallinna Ülikool.

Karlsson, L. 2013. Storycrafting method − to share, participate, tell and listen in practice and research. The European Journal of Social & Behavioural Sciences

Kase, K. 2016. Digitaalse narratiivi kasutamise võimalused lasteaiasMagistritöö. Tallinna Ülikool.

Kiili, K. 2005. Digital game-based learning: Towards an experiential gaming
model.

Osunde, J., Bacon, L., MacKinnon, L. 2017. Gender Differences and Digital Learning Games – One Size Does not fit all. International Conference on Gender Research

Prensky, M. 2001. Fun, play and games: What makes games engaging.

Sadik, A. 2008. Digital storytelling: a meaningful technology-integrated approach for
engaged student learning. Educational Technology Research and Development

Sillaots, M., & Maadvere, I. 2013. Students designing educational games.

Õitspuu, V. 2016. Mänguelementidega e-õppe rakendamine õpetajate täiendkoolituselMagistritöö. Tallinna Ülikool.

 

Viide ülesandele: https://magtooseminar.wordpress.com/2018/02/03/esimene-kontakttund/

Õppedisaini alused | Tagasiside ainele

Heihopsti!

Järgnev on tagasivaade tervele Õppedisaini aluste ainele. Reflektsioon põhineb Barrett mudelil.

WHAT? – Mida olen õppinud ja oma õppimise näitamiseks kogunud?

Aine raames õppisin esmalt ainete ülesehitusele teise nurga alt vaatama. Läbivaks teemaks oli antud aines Merrilli Kivike tiigis mudel, mis keskendub probleemikesksele õppedisainile. St, et õppetükk tuleks disainida lähtuvalt probleemist, mida lahendades saavutavad õpilased ka planeeritud õpitulemused. Ette on näidata mitu kodutööd, mis kõik ongi antud mudeli järgi üles ehitatud. Alustasime ühe mooduli õpitulemuste sõnastamisega Bloomi taksonoomia järgi. Jätkasime veidi laiemal skaalal, kus lõime Le Planner keskkonnas selle mooduli õpitulemuste saavutamiseks disaini, kus püstitasime erinevad kaasused ja tegevused (TELL, ASK, SHOW, DO) läbi mille õpitulemused saavutatakse. Viimaks lõime Moodle keskkonda oma prototüübi, mille üks osa oli eelnevas ülesandes loodud õppestrateegia rakendamine ning tegevuste juurde reaalsete materjalide loomine. Seega on näha kuidas kodutööd muutuvad järjest keerulisemaks ning Merrilli mudel toimib hästi.

Aine ülesehitus oli kohati veidi segane, kuna osad ülesanded olid segaselt sõnastatud ja sisaldasid objekte, millest meile varem räägitud ei oldud. Aine on relevantne, ning hea, et seda loeti kohe esimesel semestril, kuna tegemist on ainega mida saab kasutada vundamendina teistes ainetes. Õppejõu poolt koostatud slaidid olid väga informeerivad ja relevantse sisuga. Väga meeldis õppejõu poolt toodud näited teemade illustreerimiseks, mis muutis õppematerjali mõistmise selgemaks.

SO WHAT? – Miks on see minu jaoks oluline?

Kuna minu igapäeva tööks on õpetaja amet, seega omandasin ma siit ainest oskuse oma tunde ning kursuseid planeerima probleemist lähtuvaks. Seeläbi on õpilastel aine vastu suurem huvi, kui lihtsalt tuima õppetööd tehes. Lisaks koostasime prototüübiks koolimeedia kursuse. Kuna ma õpetan gümnaasiumi õpilastele ka reaalselt koolimeediat, siis saan antud tööd oma töös ära kasutada.

NOW WHAT? – Mida kavatsen õpituga peale hakata ning kuhu soovin areneda edasi

Plaanin kandideerida loodava Viimsi Riigigümnaasiumi haridustehnoloogi kohale. Kui see peaks plaanipäraselt minema, siis avaneb mul võimalus kooli oma käe järgi üles ehitada, kuhu saaksin kohe algusest peale antud aine raames omandatud lahendusi implementeerida ning loodetavasti ka järgmisel aastal õpilasi õppedisaini kaasama andes seeläbi ka neile osa omandatud teadmistest edasi.

 

Õppedisaini alused | Formatiivne evalvatsioon

Järgnev on õpisüsteemi Moodle formatiivne evalvatsioon Kirckpatricku kahe esimese evalvatsiooni taseme järgi:

Reaktsioon: Evalvatsiooni meetodiks eksperiment meetod. Andemte kogumise meetodeid on kaks. Üheks neist on õppijate filmimine õpikeskkonna kasutamise ajal. Seejärel analüüsitakse õppija näoilmeid, klahvivajutusi, reaktsioone. Hiljem kutsutakse vajadusel õppijad tagasi, vaadatakse koos murekohad üle ning küsitakse nende kohta küsimusi – vestlus jällegi salvestatakse. Lisaks kogutakse õppijate pilootgrupilt kirjalik tagasiside Google Forms keskkonna küsimustiku kaudu. Küsimustik on koostatud evalvatsiooni objektide asjakohasuse ning esteetilisuse mõõtmiseks. Mõõtetakse objekte nagu õppesisu, strateegiat, ülesandeid, hindamismeetodeid, interaktsiooni, õppematerjale, õpikeskkonda üleüldiselt ning õppekorraldust.

Õppimine: Õppijatelt kogutakse kursuse esimeses kontakttunnis lühikese küsimustiku kaudu andmeid teemakohastest teadmistest. Kursuse lõpus hinnatakse sama küsimustikuga õpitulemusi uuesti ning võrreldakse esijalgsete tulemustega. Korrelatsioon näitab, kas õpilased on õppetulemused saavutanud ning mis moodulid on õpisüsteemis arengukohtadeks.

 

Õppedisaini alused | Reflektsioon #4

Heihopsti!

Täna saime lõpuks natukene selgust kohati segaseks jäänud prototüübi ülesande püstitusele. Mäletan ühest koolitusest, et segadus on õppetöös hea asi, kuna see soodustab õppetükkide mällu salvestumist. Hetkel näitab kogemus, et liiga suur segadus ei ole ka hea, kuna siis muutub kõik veidi kaootiliseks.

Tänane teema on evalvatsioon teisisõnu tagasisidestamine. Evalvatsioon on põhjalik, kuna läheneb õppedisainile erinevate nurkade alt. Näiteks on Kirkpatrick (1959) välja toonud neli õpisüsteemi evalvatsiooni taset:

 • Reaktsioon: õppijate isiklik arvamus, tagasiside
 • Õppimine: oodatud õpitulemuste saavutatus
 • Käitumine: õpitu rakendamine töös/elus
 • Tulemused: tõhusam töö

Seega algab evalvatsioon õpilastelt tagasisede kogumisega, kontrollitakse kas oodatud õpitulemused saavutatud, kas õpitut saab rakendada töös või elus ning selle kõige tulemuseks saab õppedisainer oma õpisüsteemi kursust muuta nii, et tulevane töö oleks tõhusam.

Kindlasti on üks meetod ka enesehindamine ehk reflektsioon mida ka meie peale igat loengut teeme. Barrett (2004) soovitab kasutada õppija enesehindamiseks tasemeid

 • What? – mida ma olen õppinud ja oma õppimise näitamiseks kogunud
 • So what? – ja mis sellest – miks on see minu jaoks oluline
 • Now what? – kuhu edasi – mida kavatsen õpituga peale hakata, kuhu soovin edasi areneda

Eelmainitud mudel koosneb minu arvates mõistlikest küsimustest, mida iga õppetüki juures endalt küsida, isegi kui vastust kuhugi kirja ei pane.